1. Home
  2. Επικαιρότητα
  3. Νέα υπουργική απόφαση για χώρους εποπτεύομενης χρήσης.
Νέα υπουργική απόφαση για χώρους εποπτεύομενης χρήσης.

Νέα υπουργική απόφαση για χώρους εποπτεύομενης χρήσης.

0

Με απόφαση του υπουργού Υγείας Α. Ξανθού η οποία θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα της κυβερνήσεως , καθορίζονται οι όροι  και οι προϋποθέσεις  ίδρυσης και λειτουργίας των Χώρων Εποπτευόμενης Χρήσης (ΧΕΧ), και των ζητημάτων στελέχωσης και στέγασης, της δημιουργίας, τήρησης και λειτουργίας του Μητρώου Καταγραφής Ληπτών Υπηρεσιών.

Σύμφωνα με αυτή οι Χώροι Εποπτευόμενης Χρήσης (ΧΕΧ) έχουν ως στόχο τη μείωση της βλάβης και των αρνητικών συνεπειών που συνδέονται με τη χρήση ναρκωτικών, καθώς και την ασφαλέστερη χρήση ναρκωτικών ουσιών «σε ένα μη επικριτικό περιβάλλον, υπό την εποπτεία εκπαιδευμένου προσωπικού και με τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας. Η κατοχή και η χρήση ναρκωτικών ουσιών από τα άτομα που λαμβάνουν τις υπηρεσίες των ΧΕΧ και εντός των παραπάνω Χώρων Εποπτευόμενης Χρήσης, με την προϋπόθεση ότι αυτοί εγγράφονται στο Μητρώο Καταγραφής Ληπτών Υπηρεσιών των ΧΕΧ, δεν αποτελεί άδικη πράξη».

Σκοπός λειτουργίας των ΧΕΧ είναι η προαγωγή της υγείας των ενεργών χρηστών ναρκωτικών ουσιών.

Η προστασία της δημόσιας υγείας.

Η μείωση του επιπολασμού των μεταδιδόμενων νόσων στον πληθυσμό των χρηστών ψυχοδραστικών ουσιών.

Η πρόληψη και έγκαιρη παρέμβαση για την αντιμετώπιση υπερδοσολογίας.

Δημιουργία επαφής με πληθυσμούς χρηστών οι οποίοι είναι δύσκολο να προσεγγιστούν από άλλες υπηρεσίες αντιμετώπισης της εξάρτησης.

Η κινητοποίηση των ληπτών/ριών των υπηρεσιών των ΧΕΧ και η διασύνδεσή τους με προγράμματα θεραπείας.

Προώθηση της διασύνδεσης με δομές κοινωνικής πρόνοιας, υγείας και θεραπείας και προώθηση της κοινωνικής ένταξης.

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Στους ΧΕΧ θα παρέχονται οι παρακάτω υπηρεσίες:

Α. Ειδικά διαμορφωμένοι χώροι για την ενέσιμη χρήση προαποκτημένων ναρκωτικών ουσιών από τους λήπτες/ριες των υπηρεσιών και τη βραχεία παραμονή τους αμέσως μετά τη χρήση.

Β. Κατάλληλος εξοπλισμός για την ασφαλή χρήση ναρκωτικών ουσιών εντός των ΧΕΧ.

Γ. Επείγουσα φροντίδα σε περιπτώσεις υπερδοσολογίας.

Δ. Συμβουλευτική ενημέρωση για την ασφαλή χρήση ναρκωτικών ουσιών κα την πρόληψη υπερδοσολογίας.

Ε. Διασύνδεση με προγράμματα αντιμετώπισης της εξάρτησης και υπηρεσίες ιατρικής φροντίδας.

ΣΤ. Διασύνδεση με κοινωνικές υπηρεσίες και ιδιαίτερα με υπηρεσίες ατομικής υγιεινής, παροχής σίτισης, ένδυσης, στέγασης και φιλοξενίας.

Ζ. Διασύνδεση με δομές επείγουσας ιατρικής φροντίδας.

Η. Παρέμβαση στην κρίση.

Θ. Συμβουλευτική και κατάλληλα μέσα (προφυλακτικά, σύνεργα χρήσης) για την αποφυγή μετάδοσης σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων (ΣΜΝ) και άλλων μεταδιδόμενων νοσημάτων.

Εντός των ΧΕΧ δύνανται να παρέχονται:

Α. Υπηρεσίες συμβουλευτικής

Β. Ουσίες ανταγωνιστές ναρκωτικών ουσιών (όπως για παράδειγμα Ναλοξόνη) για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων μελλοντικών περιστατικών υπερδοσολογίας.

Γ. Υπηρεσίες επείγουσας ιατρικής φροντίδας.

Δ. Υπηρεσίες ατομικής υγιεινής.

Ε. Υπηρεσίες φιλοξενίας και σίτισης.

Κατά τις επισκέψεις των ληπτών/ριών των υπηρεσιών των ΧΕΧ:

Α. Παρέχονται πληροφορίες για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τους κανόνες λειτουργίας των χώρων εποπτευόμενης χρήσης.

Β. Παρέχονται πληροφορίες για τα ναρκωτικά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν κατά τη δήλωση των ληπτών/ριών των υπηρεσιών των ΧΕ.

Γ. Πραγματοποιείται εποπτευόμενη χρήση προαποκτημένων ναρκωτικών ουσιών.

Δ. Παρέχονται οι υπηρεσίες του ΧΕΧ από εξειδικευμένο προσωπικό.

Ε. Δύναται να ζητείται δείγμα των ναρκωτικών ουσιών που κατέχουν οι λήπτες/ριες υπηρεσιών, με σκοπό την παρακολούθηση των διακινούμενων στη χώρα ουσιών.

ΣΤ. Παρέχονται συστηματικά πληροφορίες, συμβουλευτική και διασύνδεση με υπηρεσίες αντιμετώπισης των εξαρτήσεων και κοινωνικές υπηρεσίες.

Ζ. Συμπληρώνονται τα στοιχεία του/της λήπτη/ριας των υπηρεσιών στο Μητρώο Καταγραφής Ληπτών Υπηρεσιών του ΧΕΧ ή ενημερώνεται η σχετική καταχώριση.

4. Οι λήπτες/ριες των υπηρεσιών των ΧΕΧ είναι άνω των 18 ετών, δεν παρακολουθούν πρόγραμμα σωματικής αποτοξίνωσης ή απεξάρτησης ή θεραπείας με υποκατάστατα και δεν συνοδεύονται από ανηλίκους κατά την επίσκεψη τους σε ΧΕΧ και καταγράφονται στο Μητρώο Καταγραφής Ληπτών Υπηρεσιών του ΧΕΧ.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ 

Όπως αναφέρεται στην απόφαη, οι Χώροι Εποπτευόμενης Χρήσης (ΧΕΧ):Διαθέτουν έως δώδεκα (12) θέσεις εποπτευόμενης χρήσης ναρκωτικών, τα οποία έχουν προ-αποκτηθεί από τους/τις λήπτες/ριες των υπηρεσιών των ΧΕΧ και βρίσκονται στην κατοχή τους κατά την είσοδο τους στον χώρο.Λειτουργούν κατ’ ελάχιστο οκτώ ώρες καθημερινά και διαθέτουν ευδιάκριτα σημεία εισόδου, στα οποία τοποθετείται ειδική σήμανση.Στεγάζονται στο κέντρο αστικών περιοχών και σημεία των πόλεων όπου πραγματοποιείται αγοραπωλησία και δημόσια χρήση ναρκωτικών ουσιών, καθώς και συνάθροιση πληθυσμών που κάνουν χρήση ψυχοδραστικών ουσιών. Οι ΧΕΧ γειτνιάζουν με υπηρεσίες αντιμετώπισης της εξάρτησης και ιδιαίτερα με υπηρεσίες μείωσης της βλάβης, όπως οι μονάδες άμεσης πρόσβασης.

Η ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥΣ 

1. Η σύνθεση της ομάδας του προσωπικού των ΧΕΧ είναι μεικτή και διεπιστημονική. Η ομάδα προσωπικού του ΧΕΧ περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο έναν/μία επαγγελματία ψυχικής υγείας (ψυχίατρο ή ψυχολόγο), έναν/μία γενικό/ή ιατρό (και ελλείψει αυτού/ης ιατρού άλλης ειδικότητας και ελλείψει αυτού/ής ανειδίκευτου ιατρού), έναν/μία νοσηλευτή/τρια και έναν/μία κοινωνικό/ή λειτουργό, των οποίων την επιμόρφωση αναλαμβάνει ο φορέας που λειτουργεί τον ΧΕΧ. Το προσωπικό ασφάλειας-φύλαξης, καθαριότητας, καθώς και το τεχνικό και διοικητικό προσωπικό παρέχεται από τον φορέα που λειτουργεί τον ΧΕΧ.

ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΛΗΠΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΥΤΩΝ 

Η εύρυθμη λειτουργία των ΧΕΧ διασφαλίζεται με την τήρηση του ηλεκτρονικού Μητρώου Καταγραφής των Ληπτών Υπηρεσιών του. Όπως αναφέρεται στην απόφαση, σκοπός του μητρώου είναι: Η καταγραφή των στοιχείων των ληπτών/ριών των παρεχόμενων υπηρεσιών, η οποία διασφαλίζει, μεταξύ άλλων, το συνεχές της φροντίδας.

Η εκτίμηση του πληθυσμού στον οποίο παρέχει υπηρεσίες ο ΧΕΧ και των χαρακτηριστικών αυτού του πληθυσμού, κατά τρόπο ώστε να είναι σε θέση ο φορέας που λειτουργεί τον ΧΕΧ και το Υπουργείο Υγείας να αξιολογεί τις παρεχόμενες υπηρεσίες και να διαθέτει σχετικά επιδημιολογικά στοιχεία.

Η στατιστική επεξεργασία και ερευνητική αξιοποίηση αυτών των στοιχείων, αφού ανωνυμοποιηθούν, ώστε να προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα των ληπτών/ριών.

 


 

Διαβάστε και ψηφιακά την έντυπη έκδοση "ΠΕΡΙ ΥΓΕΙΑΣ σήμερα"

Κυκλοφορεί σε πάνω από 2.000 σημεία πανελλαδικά