1. Home
  2. Επικαιρότητα
  3. Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Υγεία της επόμενης 4ετίας.
Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Υγεία της επόμενης 4ετίας.

Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Υγεία της επόμενης 4ετίας.

0

Η αρμόδια Γενική Γραμματεία (ΓΓΔΥ) ανήρτησε Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Υγείας της επόμενης 4ετίας καλώντας για υποβολή τυχόν προτάσεων ή τροποποιήσεων έως τις 10/6/19 στην ηλεκτρονική διεύθυνση  esydy@moh.gov.gr.

Στο πλαίσιο της ανασυγκρότησης των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας (ΓΓΔΥ) ανέπτυξε το σχετικό Εθνικό Σχέδιο Δράσης (ΕΣΔ-ΔΥ), ακολουθώντας τους κυριότερους στόχους του ΠΟΥ  αποσκοπώντας στη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων, στη βελτίωση της υγείας για όλους και στη συμμετοχική διακυβέρνηση για την υγεία.

Ως στόχος ορίζεται η βελτίωση της υγείας του ελληνικού πληθυσμού και η καθολική κάλυψη των αναγκών υγείας, εστιάζοντας στις ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες, οι οποίες πλήττονται περισσότερο από την κρίση.

Όπως αναφέρει ο γενικός γραμματέας, Ιωάννης Μπασκόζος στον εκδιδόμενο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για τη Δημόσια Υγεία 2019-2022 «το σύστημα Δημόσιας Υγείας στην Ελλάδα δοκιμάστηκε με μείζονες περικοπές στον προϋπολογισμό που μείωσαν σημαντικά τη δαπάνη για τις υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας την ίδια στιγμή που οι δείκτες φτώχειας αυξήθηκαν σημαντικά. Παράλληλα υπήρξε μια εκτεταμένη είσοδος προσφύγων και μεταναστών, με αυξημένες ανάγκες για υγειονομική φροντίδα αλλά και με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες».

Σχέδιο Δράσης:

  • Γεφύρωση της παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με τις δράσεις δημόσιας υγείας

Προβλέπεται η σχεδίαση,  η οργάνωση και η εφαρμογή ενός προγράμματος συνεχούς εκπαίδευσης κατά προτίμηση μέσω Διαδικτύου (με τη χρήση μιας διαπιστευμένης πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης) το οποίο θα απευθύνεται σε όλους τους επαγγελματίες υγείας που θα απασχολούνται στις Τοπικές Μονάδες Υγείας (TOMY), όπως προβλέπεται στο σχέδιο των μεταρρυθμίσεων πρωτοβάθμιας φροντίδας στην  Ελλάδα.

  • Πρόληψη και έλεγχος των μη μεταδιδόμενων χρόνιων νοσημάτων (ΜΜΝ)

Προβλέπεται η υλοποίηση, η  ενίσχυση και η ανάπτυξη του δικτύου υγιών σχολείων στην Ελλάδα .

Ως υποκατηγορία ορίζεται ο έλεγχος της χρήσης καπνού και εφαρμογή της νομοθεσίας για απαγόρευση του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους. Η δεύτερη υποκατηγορία αφορά την παιδική παχυσαρκία, Διατροφή. Για την καταπολέμηση του προβλήματος η στρατηγική εστιάζει στη διάχυση γνώσης και εκπαίδευση στα παιδιά σχολικής ηλικίας του περιεχομένου των Εθνικών Διατροφικών Οδηγών.

Ένας ακόμη υπό άξονας αποτελεί η Κάρτα υγείας αθλητή.Σε αυτή την περίπτωση προτείνεται η πιλοτική εφαρμογή της «κάρτας υγείας αθλητή» να γίνει σε περιοχές του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης (αυτές οι 2 περιοχές έχουν μεγαλύτερη αναλογία αθλητικών συλλόγων ανά παιδί/έφηβο ). Η πιλοτική εφαρμογή θα παρέχει πολύτιμα δεδομένα σχετικά με το επίπεδο των αθλητικών δραστηριοτήτων σε παιδιά και νέους ενήλικες στην Ελλάδα.

Μια ακόμη υπό κατηγορία είναι η Επαγγελματική Υγεία: Συνιστάται η ενεργοποίηση της λειτουργίας του Κέντρου Διάγνωσης και Ιατρικής της Εργασίας ως εσωτερικής υπηρεσίας για την πρόληψη των επαγγελματικών προβλημάτων υγείας σε υπαλλήλους του κράτους/δημόσιου τομέα και για την πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων.

Σε ότι αφορά τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, η Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας, θα πρέπει να συμπεριλάβει στα καθήκοντά της τον ενδελεχή έλεγχο του υφιστάμενου νομικού πλαισίου, του τρέχοντος συστήματος χορήγησης αδειών οδήγησης, τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις που σχετίζονται με την κυκλοφοριακή συμπεριφορά και ασφάλεια, όπως η προστασία των πεζών, η μόλυνση του περιβάλλοντος, η ασφαλής οδήγηση και η οικολογική οδήγηση.

Μια ακόμη υποκατηγορία αφορά την προώθηση της περιβαλλοντικής προστασίας– προσδιορισμός συγκεντρώσεων βαρέων μετάλλων. Προβλέπεται η δημιουργία δικτύου πιστοποιημένων εργαστηρίων που πραγματοποιούν μετρήσεις συγκέντρωσης βαρέων μετάλλων στο νερό, το έδαφος και τον αέρα.

  • Στρατηγικές για την αντιμετώπιση της μικροβιακής αντοχής (ΜΑ) και των λοιμώξεων που συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη (ΛΣΥΠ)

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του σχεδιαμσού προτείνεται η ίδρυση ενός «Παρατηρητηρίου για τις ανισότητες στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας».

  • Διαχείριση εμβολίων και εμβολιασμών: πρόληψη και ανοσοποίηση

Το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών (ΕΠΕ) προσδιορίζεται από το Υπουργείο Υγείας και τις συστάσεις της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών. Τα εμβόλια του ΕΠΕ παρέχονται δωρεάν σε όλους όσους διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων των μεταναστών. Ο εμβολιασμός πραγματοποιείται στις δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας δωρεάν ή στον ιδιωτικό τομέα.

Σε ότι αφορά την Εμβολιαστική κάλυψη σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες,προτείνεται η εκπόνηση και υλοποίηση ενός Εθνικού Μητρώου Εμβολιασμών – Πληροφοριακού Συστήματος Εμβολιασμών. Βρίσκεται σε πιλοτική φάση, πιθανός χρόνος υλοποίησης είναι το τέλος 2019.

Σε ότι αφορά την διστακτικότητα απέναντι στα εμβόλια προτείνεται η διαμόρφωση/τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου για πολιτικές υποχρεωτικού εμβολιασμού. Και σε αυτή την περίπτωση εκτιμάται η υλοποίηση του στο τέλος του 2019 (αν το στρατηγικό σχέδιο εγκριθεί αμέσως).

Σχετικά με την ανοσοποίηση προσφύγων και μεταναστών απαιτείται η τήρηση μητρώου εμβολίων, η παρακολούθηση εμβολιαστικής κάλυψης, η προμήθεια εμβολίων, η διοργάνωση και διεξαγωγή εκστρατειών μαζικού εμβολιασμού, ενημερωτικό υλικό σε διάφορες γλώσσες για τα οφέλη του εμβολιασμού, τήρηση της «ψυχρής αλυσίδας» για τη συντήρηση των εμβολίων και η διασύνδεση του πληθυσμού με τις υπηρεσίες υγείας για τακτικό εμβολιασμό.

Για την αντιμετώπιση της έλλειψης εμβολίων θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:

– Δημιουργία ενός δημόσιου μηχανισμού προμήθειας και παράδοσης εμβολίων.

– Ενίσχυση της προβλεψιμότητας για τη ζήτηση εμβολίων και διαφάνεια στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τα προϊόντα, τη βελτίωση της πρόβλεψης των αναγκών και μακροπρόθεσμη πολιτική σχεδίαση, παράλληλα με την κατάρτιση προϋπολογισμού και τη σύναψη συμβάσεων·

– Ενίσχυση της διαχείρισης εφοδιασμού εμβολίων (δηλαδή τον καθορισμό του αποθέματος ασφαλείας/της πολιτικής αποθήκευσης).

  • Καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας: Διεθνείς Κανονισμοί Υγείας (ΔΚΥ), διασυνοριακές απειλές, μεταδοτικές ασθένειες

  • Η αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας στην Ελλάδα: μεταρρύθμιση, αναδιοργάνωση και διακυβέρνηση των υπηρεσιών.


 

Διαβάστε και ψηφιακά την έντυπη έκδοση "ΠΕΡΙ ΥΓΕΙΑΣ σήμερα"

Κυκλοφορεί σε πάνω από 2.000 σημεία πανελλαδικά