1. Home
 2. Επικαιρότητα
 3. Συστάσεις για την πολιτική καταπολέμησης του καρκίνου
Συστάσεις για την πολιτική καταπολέμησης του καρκίνου

Συστάσεις για την πολιτική καταπολέμησης του καρκίνου

0

Ποιοι είναι οι άξονες γύρω από τους οποίους θα πρέπει να κινηθεί το Εθνικό Σχέδιο καταπολέμησης της νόσου.

Γράφει η Μαρία Καλογεροπούλου, Επικεφαλής Τμήματος Value Access, Health Policy and RWE, IQVIA Hellas

Σήμερα είναι περισσότερο από ποτέ αναγκαίο να εκμεταλλευθεί η χώρα τις ευκαιρίες που παρέχουν οι δύο πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Ευρωπαϊκό Σχέδιο για τον Καρκίνο και η Αποστολή Καρκίνος για την έρευνα και την τεχνολογία στον καρκίνο.

Για να μειώσουμε τις ανεπάρκειες και τελικά για να παρέχουμε υψηλής ποιότητας ογκολογική φροντίδα σε όλους τους ασθενείς, θα πρέπει να:

 • Εστιάσουμε στην πολιτική βούληση ώστε να ληφθούν μέτρα αποτελεσματικότητας και στρατηγικής επανεπένδυσης σε όλες τις πτυχές και τα στάδια της ογκολογικής φροντίδας.

 • Θέσουμε στο επίκεντρο των δράσεων τις εκβάσεις των ασθενών, συμπεριλαμβάνοντας τους ασθενείς και τους εκπροσώπους τους σε όλα τα στάδια του σχεδιασμού, παροχής και αξιολόγησης της ογκολογικής φροντίδας και να διασφαλίσουμε ότι εστιάζουμε σε ό,τι είναι πιο σημαντικό για τους ασθενείς.

 • Επενδύσουμε σε δεδομένα, με τη μορφή της συγκέντρωσης πραγματικών δεδομένων ώστε να αποτυπωθούν οι διακυμάνσεις στην ογκολογική φροντίδα και στις εκβάσεις των ασθενειών. Χρειαζόμαστε επίσης καλύτερη διαλειτουργικότητα μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων υγείας και της ανάλυσης μεγάλων δεδομένων ώστε να δημιουργηθεί ένας συνεχής κύκλος βελτίωσης, να καταστεί πιο αποτελεσματική η φροντίδα και να υποστηριχτεί η καινοτομία σε επίπεδο τεχνολογίας και υπηρεσιών.

 • Αναπτυχθεί μεγαλύτερη υπευθυνότητα, με τη μέτρηση και δημόσια παρουσίαση των αποτελεσμάτων, την αποζημίωση με βάση τα αποτελέσματα και εγγενείς μηχανισμούς για τον συστηματικό εντοπισμό και εξάλειψη των ανεπαρκειών στην ογκολογική φροντίδα.

Η πλατφόρμα διαλόγου All.Can Greece, παρουσιάζοντας συστάσεις πολιτικής για την εφαρμογή ενός αποτελεσματικού Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τον Έλεγχο του Καρκίνου παρεμβαίνει στη δημόσια συζήτηση με κοινή πρόταση των μελών της προς την πολιτεία. Στόχος της μελέτης είναι να συνδράμει στην προσπάθεια της πολιτείας για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου και βιώσιμου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τον Έλεγχο του Καρκίνου και να αναδείξει τα διαχρονικά κενά και τις αδυναμίες στην ογκολογική περίθαλψη και φροντίδα, που σε μεγάλο βαθμό οφείλονται στην έλλειψη εθνικής στρατηγικής για τον καρκίνο.

Οι συστάσεις για ένα Εθνικό Σχέδιο για την Καταπολέμηση του Καρκίνου βασίζονται στην αυξημένη επιβάρυνση της χώρας από τον καρκίνο, στην βαρύτητα των παραγόντων κινδύνου, στα δημογραφικά δεδομένα και στους διαθέσιμους πόρους, στο πλαίσιο της κουλτούρας υγείας της χώρας και του εθνικού συστήματος υγείας. Οι συστάσεις δομούνται γύρω από πέντε βασικούς άξονες:

 1. Την αποτελεσματικότερη πρόληψη του καρκίνου,

 2. Την εφαρμογή προσυμπτωματικού ελέγχου,

 3. Την έγκαιρη και ακριβή διάγνωση του καρκίνου,

 4. Την ποιοτική περίθαλψη και θεραπεία των ογκολογικών ασθενών και

 5. Τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών και των επιβιωσάντων.

Μεταξύ άλλων, στη μελέτη της All.Can Greece τονίζεται ιδιαίτερα η ανάγκη για:

 • Θεσμοθέτηση Διεύθυνσης Ογκολογίας στο Υπουργείο Υγείας

 • Θεσμοθέτηση τμήματος βιοϊατρικής έρευνας για τον καρκίνο στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

 • Εφαρμογή πιλοτικού Ογκολογικού-Αιματολογικού πληροφοριακού συστήματος νοσοκομείων

 • Εκπροσώπηση των ασθενών με καρκίνο σε επιτροπές και φορείς διαμόρφωσης πολιτικών για τον καρκίνο και την υγεία

 • Ανάπτυξη και εφαρμογή Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τον καρκίνο

 • Έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών

 • Σύσταση Εθνικού Μητρώου Νεοπλασιών

 • Δημιουργία Εθνικών Κέντρων Εμπειρογνωμοσύνης

 • Βελτίωση ψηφιακού μετασχηματισμού της υγείας για τον καρκίνο με τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας και την εκπαίδευση ασθενών και φροντιστών

 • Δημιουργία Εθνικού Δικτύου Ιατρικής Ακριβείας στην Ογκολογία/ΕΔΙΜΟ

 • Δημιουργία Εθνικού μητρώου καταγραφής ανισοτήτων και σύνδεση αυτού με το Ευρωπαϊκό

 • Συστηματική καταγραφή θεραπευτικών πρωτοκόλλων για καλύτερη αξιολόγηση και έλεγχο της ορθής κλινικής πρακτικής με την εφαρμογή σχετικών διεθνών κατευθυντήριων οδηγιών για τον καρκίνο

 • Παραγωγή ετήσιας έκθεσης για τις ανισότητες στη διαχείριση του καρκίνου

Το Εθνικό Σχέδιο για την Καταπολέμηση του Καρκίνου οφείλει να βασίζεται σε δεδομένα και αξιολόγηση των ελλείψεων σε διαθέσιμους πόρους για την ογκολογική περίθαλψη. Περιλαμβάνει λογικούς επιτεύξιμους καθώς και μακροχρόνιους μετρήσιμους στόχους (3-5 χρόνια), εφαρμόσιμες στρατηγικές για την επίτευξη των στόχων, καθώς και τακτική, ανοικτή αξιολόγηση επίτευξης των στόχων από όλους τους εμπλεκομένους και τους πολίτες.

Η υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης εκτιμούμε ότι θα συντελέσει στη:

 1. Μείωση των νέων περιπτώσεων καρκίνου και της βαρύτητας της νόσου

 2. Βιώσιμη διαχείριση του φορτίου της νόσου από το σύστημα υγείας

 3. Βελτίωση ποιότητας ζωής των πασχόντων και της οικογένειάς τους

 4. Αύξηση των έγκαιρων διαγνώσεων και της επιβίωσης των νοσούντων από καρκίνο

 5. Αποδοτικότερη χρήση των πόρων

 6. Μείωση του κοινωνικού κόστους του καρκίνου

Πηγή: Έντυπο «Περί Υγείας»


Διαβάστε και ψηφιακά την έντυπη έκδοση "ΠΕΡΙ ΥΓΕΙΑΣ σήμερα"

Κυκλοφορεί σε πάνω 2000 σημεία πανελλαδικά