1. Home
  2. Επικαιρότητα
  3. Υποχρεωτική επίδειξη εμβολιασμού, αναστολές χωρίς μισθό και πρόστιμα
Υποχρεωτική επίδειξη εμβολιασμού, αναστολές χωρίς μισθό και πρόστιμα

Υποχρεωτική επίδειξη εμβολιασμού, αναστολές χωρίς μισθό και πρόστιμα

0

Σήμερα ψηφίζεται στην Βουλή η τροπολογία για την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού, η οποία χωρίζεται σε δύο βασικές κατηγορίες: Η πρώτη αφορά τους εργαζόμενους σε οίκους ευγηρίας και κέντρα φροντίδας ΑμεΑ και η δεύτερη τους απασχολούμενους σε δομές υγείας. Η μόνη διαφοροποίηση μεταξύ των δύο κλάδων είναι πως η πρώτη κατηγορία πρέπει να κάνει το εμβόλιο έως τις 16 Αυγούστου ενώ οι εργαζόμενοι σε δομές υγείας έως την 1η Σεπτεμβρίου. Η τροπολογία κατατέθηκε το πρωί της Τετάρτης (21/07/2021) και σύμφωνα με αυτήν ο μη εμβολιασμένος εργαζόμενος τίθεται σε αναστολή, άνευ αποδοχών, ενώ θα μπορούν να γίνουν προσλήψεις με τρίμηνες συμβάσεις, για αναπλήρωση.

Αμφότεροι αρκεί σε αυτούς τους χρόνους να έχουν κάνει και μία δόση. Η υποχρεωτικότητα με προθεσμία την 1η Σεπτεμβρίου αφορά το εξής προσωπικό: ιατρικό, παραϊατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και υποστηρικτικό που εργάζεται σε: 1) διαγνωστικά κέντρα 2) κέντρα αποκατάστασης 3) κλινικές 4) νοσοκομεία 5) δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας 6) μονάδες νοσηλείας 7) Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).

Όσον αφορά την υποχρεωτικότητα με ημερομηνία έως τις 16 Αυγούστου εξειδικεύεται για όσους εργάζονται σε: 1) Κέντρα αποθεραπείας και αποκατάστασης 2) Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για άτομα με ειδικές ανάγκες 3) Στέγες Αυτόνομης Διαβίωσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες 4) Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων 5) Θεραπευτήρια Χρονίως Πασχόντων 6) Κλειστές δομές των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας στις οποίες φιλοξενούνται ηλικιωμένοι ή άτομα με αναπηρία 8) Ιδρύματα περίθαλψης χρονίως πασχόντων  9) Οικοτροφεία 10) Ειδικά ιδρύματα 11) Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων 12) Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας 13) Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία 14) το προσωπικό που απασχολείται στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι».

Άρθρο 1

Οι απασχολούμενοι είναι υποχρεωμένοι να επιδεικνύουν στον προϊστάμενο της οργανικής μονάδας όπου υπηρετούν ή στον εργοδότη τους, συνοπτικά τα εξής:

  • Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. ή
  • Βεβαίωση εμβολιασμού ή
  • Βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου

Αναλυτικά, βάσει του άρθρου, οι εργαζόμενοι στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό απέναντι στον κορωνοϊό COVID-19 ή έχουν νοσήσει εντός του τελευταίου εξαμήνου, υποχρεούνται όπως επιδεικνύουν στον προϊστάμενο της οργανικής μονάδας όπου υπηρετούν ή στον εργοδότη τους, αντίστοιχα, Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate – EUDCC) του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 και του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 87), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α’ 95) με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού προσώπου-κατόχου του όσον αφορά στον εμβολιασμό ή στη νόσηση από τον κορωνοϊό COVID-19, ή βεβαίωση εμβολιασμού της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), ή βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου της παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 2650/10.4.2020 (Β΄ 1298) κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Επικρατείας, ή ισοδύναμο πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης χώρας, εφόσον υφίστανται. Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση του πρώτου εδαφίου ελέγχεται από τον εργοδότη μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 1α του άρθρου 33 του ν. 4816/2021 (Α’ 118), τηρουμένων και των λοιπών διατάξεων του ανωτέρω άρθρου. Η υποχρέωση επίδειξης ισχύει έως τις 31.12.2021.

Άνευ αποδοχών

Όσοι δεν κάνουν το εμβόλιο θα τίθενται σε αναστολή εργασίας άνευ αποδοχών μέχρις ότου παύσει ο υγειονομικός κίνδυνος. Με βάση τα όσα προβλέπει η τροπολογία θα προκηρυχθούν συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως και 3 μηνών στους φορείς που εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής του υποχρεωτικού εμβολιασμού, ώστε να γίνει αναπλήρωση. Οι προσληφθέντες πρέπει να είναι αντίστοιχων προσόντων με αυτούς που βγαίνουν σε αναστολή.

Το πιστοποιητικό

Το δεύτερο σκέλος που εντάχθηκε στην τροπολογία δεν περιλαμβάνει κάποια υποχρεωτικότητα αλλά το δικαίωμα του εργοδότη , οριζοντίως σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, να ζητά από τους εργαζόμενους πιστοποιητικό εμβολιασμού. Η συγκεκριμένη διάταξη δεν προβλέπει κυρώσεις, όπως απόλυση, αλλά έχει ενταχθεί για λόγους υγειονομικής ασφάλειας σε όλους τους χώρους δουλειάς.

Όπως αναφέρει και η αιτιολογική έκθεση το συγκεκριμένο μέτρο κρίθηκε αναγκαίο προκειμένου «οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων ή οι εργοδότες να διαμορφώνουν ασφαλή εικόνα ως προς την ενδεχόμενη διακινδύνευση της δημόσιας υγείας που σημειώνεται στο επαγγελματικό περιβάλλον».

Εάν ο εργοδότης δεν συμμορφωθεί και απασχολεί προσωπικό κατά παράβαση των κανόνων δημόσιας υγείας τότε θα επιβάλλονται τα εξής διοικητικά πρόστιμα: 10.000 ευρώ για κάθε παράβαση και 50.000 ευρώ και, σε περίπτωση υποτροπής, που διαπιστώνεται σε επανέλεγχο τα πρόστιμα θα ξεκινούν από 20.000 ευρώ για κάθε παράβαση και έως 200.000 ευρώ.